Nếu bạn cần lưu kho các chất độc hại theo tiêu chuẩn của WHG và các chất dễ cháy nổ theo BetrSichV (Luật an toàn vận hành) và các chất trong danh mục chất lỏng theo DIN6601, kệ chứa hóa chất độc hại đặc biệt với các khay hứng hóa chất và khung lưới là lựa chọn hoàn hảo.

Tuân thủ chính xác các quy định

Các khay hứng hóa chất được cố định chắc chắn ở tầng lưu kho thấp nhất tuân thủ theo các nguyên tắc kiểm tra sau:

  • Danh mục quy định xây dựng A, phần 1, số 15.22 Tái bán 2002/2 của Viện Kĩ thuật xây dựng Đức
  • Quy định hệ thống dùng cho các chất độc hại đối với nguồn nước và áp dụng cho một số công ty chuyên môn (VawS)
  • WHG para kết hợp với VawS
  • Chỉ thị yêu cầu cho các khay hứng hóa chất làm từ thép (StawaR)
  • DIN 6600, DIN 6601, DIN 6625

Giá dạng lưới có diện tích bề mặt giảm còn khoảng 60mm khi xét đến độ sâu của kệ và tạo điều kiện tối ưu hoá thu các hóa chất độc hại trong trường hợp bị rò rỉ ra.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • Hệ thống lưu kho sản phẩm độc hại>>PDF
  • Tủ đặc biệt>>PDF

Select country

Close